พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ 1 ขันธ์ 5
เสียงอ่านหนังสือ / 25 กรกฎาคม 2564

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสียงอ่ายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล : https://nimmalo.com/ Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLpPVg6BY5of3tbl-RRXCb-A3UGBQ…

หนังสือเสียง 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง The 7 Habits of Highly Effective People Ep.1

หนังสือ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง – The 7 Habits of Highly Effective People – บทเรียนทรงพลัง เพื่อการแปลงโฉมชีวิตส่วนบุคคล – คำนิยม “หนังสือยอดเยี่ยมที่สามารถเปลี่ยน…